INFORMARE 24.05.2017

 

Poliția Locală Târgoviște ia atitudine cu privire la postările și comentariile expuse în spațiul public, în publicațiile online, pe rețelele de socializare și nu numai, ce nu fac altceva decât să denigreze imaginea instituțiilor de polițe locală și totodată, să aducă prejudicii grave în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Concret, referitor la afirmațiile conform cărora polițistul local, în calitate de agent constatator cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice nu are competența de a constata contravenții și a aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind staționarea neregulamentară a autovehiculelor, faptă prevăzută de Art. 143, lit a) din H.G. nr. 1391/2006 republicată și sancționată de Art. 100, alin. 2) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la Art. 108, alin. 1, lt. b), pct. 7 din același act normativ, vă informăm faptul că informațiile prezentate  sunt  eronate și trunchiate  în mod tendențios în scopul dezinformării opiniei publice și totodată, denigrării imaginii instituției publice – Poliția Locală.

În acest sens, cei care au publicat, au distribuit informația și au făcut comentarii asupra subiectului, ar fi trebuit să cunoască faptul că Poliția Locală își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 155 din anul 2010 publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 483 din 14 iulie 2010, la Art. 7 fiind stabilite foarte clar atribuțiile polițiștilor locali cu atribuții în domeniul Circulației pe Drumurile Publice.

Așadar, față de cele enunțate mai sus, Poliția Locală Târgoviște își arată indignarea și nemulțumirea și lansează un apel către cei care expun și comentează astfel de informații, să verifice și să se documenteze asupra celor afirmate, cu atât mai mult cu cât nu există un suport legal.

De asemenea, îi asigurăm pe cetățeni că ne desfășurăm activitatea doar prin respectarea cu strictețe a prevederilor legale și în interesul comunității locale din care facem parte.

În ce privește critica necompetenței materiale a agentului constatator – polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, ținem să subliniem faptul că, potrivit art. 7 lit. h) din Legea nr.155/2010 Poliția Locală  are competența de a constata și sancționa contravenții în domeniul rutier privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar.

De asemenea, precizăm că, potrivit art. 43 din Legea 155/2010,  Poliţia locală care are în structură compartimente funcţionale cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere (…) asigură mijloacele tehnice necesare şi instruirea personalului destinat acestei activităţi, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere, (…). Punctele de penalizare reprezintă una dintre sancțiunile contravenționale complementare stabilite de OUG nr.195/2002, fiind singurul  act normativ care stabilește acordarea punctelor de penalizare pentru conducătorii auto contravenienți.

Referitor la competența polițiștilor locali cu atribuții în domeniul Circulației pe Drumurile Publice, de a constata contravenții și aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor legale  privind oprirea/staționarea neregulamentară a autovehiculelor, anexăm și punctul de vedere al Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

OUG  nr. 195/2002 stabilește contravențiile rutiere și sancțiunile pentru acestea, însă nu stabilește competența materială organelor poliției rutiere, în mod exclusiv. H.G. nr. 1391/2006 este un act normativ de punerea în aplicare a dispozițiilor OUG nr. 195/2002, hotărârea fiind un act normativ cu putere inferioară legii. Legea, act cu putere superioară hotărârii, poate stabili competența și altor organe decât cele prevăzute de legislația derivată, iar competența poate aparține alternativ mai multor organe învestite cu putere publică. În cazul contravențiilor privind art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, competența aparține atât poliției rutiere în baza hotărârii de guvern cât și poliției locale, aceasta din urmă competență fiind stabilită printr-un act superior hotărârii de guvern și, fără putință de tăgadă, contravențiile sunt cele prevăzute de OUG nr. 195/2002, chiar dacă se pot stabili și alte tipuri de contravenții prin hotărârile locale, pe raza unei unități administrativ teritoriale.

Așa cum prevede Art. 2 din Ordonanța nr. 2/2001, prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului, … Hotararile consiliilor locale sau judetene ori, dupa caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevazute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ competenta, la cererea oricarei persoane.

Astfel, în procedura de adoptare a unei hotarâri de consiliu, ca act administrativ cu caracter normativ, era obligat a respecta normele de tehnică legislativă, actele normative cu forţă superioară în temeiul şi organizarea executării cărora a fost adoptată această hotărâre, precum şi ordinea de drept în general.

Respectarea acestor cerinţe rezidă cu claritate din dispoziţiile Legii nr. 24/2000. Astfel potrivit art. 1 alin. 2 „Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept”, iar conform art. 4 alin. 3 din acest act normativ „Actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă”.

De asemenea, conform art. 81 „(1) La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziţii se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior. (2) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene, precum şi cele cuprinse în ordinele prefecţilor sau în dispoziţiile primarilor nu pot contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior.”

Din acest punct de vedere, este de observat că potrivit art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, act normativ cu forţă juridică superioară actului administrativ normativ supus cenzurii instanţei, activitatea de legiferare în domeniu contravenţional a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene este limitată la domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi sau hotărâri de guvern.Rezultă că activitatea de legiferare a Consiliului Local este una subsidiară, fiind abilitat a legifera în sfera sa de competenţă teritorială şi mai ales materială, numai în măsura în care legiuitorul de nivel superior nu şi-a rezervat acest drept printr-un act normativ cu forţă juridică superioară.

Domeniul circulaţiei rutiere, ce prezintă un interes naţional şi reclamă o legislaţie unitară, a fost rezervat de legiuitor actelor cu putere de lege, şi anume O.U.G. nr. 195/2002, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, emis în temeiul primului act normativ, competența polițiștilor locali cu atribuții în domeniul circulației fiind clar stabilită prin Legea nr.155/2010.

Intrarea în vigoare a unei legi este guvernată de principiul NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM care înseamnă că nimeni nu se poate apăra invocând necunoașterea legii. Cunoașterea și respectarea legilor reprezintă o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în constituție. Legile și celelalte acte normative sunt aduse la cunoștință cetățenilor prin publicarea lor în Monitorul Oficial al României și prin alte mijloace de comunicare, necunoașterea legii neexonerând de răspundere pe cei care o încalcă.

Un  act de noutate îl  constituie  și dispozițiile art. II din H.G .965/2016 pentru  modificarea și completarea Regulamentului  de aplicare a Ordonaței de Urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conform  căreia procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonaței de Urgență a Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și de polițistul local în situațiile prevăzute de art. 7 lit. h) și k) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.