ANUNȚ CONCURS IANUARIE 2015

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

POLIŢIA  LOCALĂ

Târgovişte, str. Calea Ploieşti, nr. 85 Cod Postal 130145

Tel. / fax: 0245631895;   MOBIL:  0785212904

 

COD OPERATOR 5340

 

NR.

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA:

UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT

COMPARTIMENTUL FINANCIAR  – CONTABILITATE, SERVICIUL ECONOMIC

AL POLIŢIEI LOCALE TÂRGOVIŞTE

 

 • CONDIŢII GENERALE:

–        conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • CONDIŢII SPECIFICE:
 1. a)  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 2. b)   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim un 1 an;
 3. c)   cunoştinţe operare calculator atestate cu certificat  ECDL.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

–        documentul de identitate (original plus copie);

–        formular de înscriere tip;

–        diplome de studii (original plus copie) pentru studii de bază şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–        adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată de medicul de familie, valabilă numai pentru concurs);

–        cazier judiciar;

–        declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu  a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

–        adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;

–        adeverinţă care să ateste vechimea în muncă.

 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

–        în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului,

DATA CONCURSULUI:

–  probă scrisă 12.01.2015, orele 10ºº la sediul Poliţiei Locale Târgovişte;

–  interviu 14.01.2015, orele 10ºº la sediul Poliţiei Locale Târgovişte;

LOCUL CONCURSULUI:

–        sediul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, Calea Ploieşti, nr. 85

 

RELAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA  Compartimentul Resurse Umane al Poliţiei Locale, telefon: 0245 / 631.895.

 

 

 

 • BIBLIOGRAFIA:

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale –  Cap. I-IV, cu modificările şi completările ulterioare republicată în baza Legii 286/2006 ;
 2. Legea nr. 188/1999– privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 4. Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;
 5. H.G. nr. 1332 / 2010, privind Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
 6. Legea nr. 82/1991/ Legea contabilităţii, republicată;
 7. Legea nr. 571/2001/Codul fiscal, republicat cu modificarile si completarile

ulterioare,

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completarile ulterioare,

 1. Ordinul nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările  şi completările ulterioare;

 .